Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau

Sukcesy projektu

Zasadniczym celem projektu była poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego, a co za tym idzie, transgraniczna mobilność i przepustowość przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym priorytetem była trwała, sprawna i spójna infrastruktura w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym.

Najważniejsze założenia projektu:

 • usprawnienie przejazdów przez granicę
 • poprawa stanu i przepustowości dróg w obszarze przygranicznym
 • zapewnienie alternatywnych połączeń drogowych
 • wzrost mobilności ludności zapewniającej większy udział w życiu społecznym i gospodarczym
 • skrócenie czasu podróży przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • lepsza przewidywalność i organizacja transportu indywidualnego i publicznego
 • bezpieczniejszy i wyższy komfort podróżowania
 • zminimalizowanie trudu dojazdu do i z pracy mieszkańcom pogranicza oraz dogodniejszy dostęp do usług publicznych oferowanych w obszarze Trójstyku graniczących ze sobą państw. 

Projekt zapewnił ciągłość dotychczasowych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i przyczynił się do likwidacji barier transportowych. Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć następujące cele:

 • poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (pieszego i kołowego) wszystkich jego uczestników
 • wzrost średniego dobowego ruchu wykorzystania dróg, jako połączeń alternatywnych
 • ułatwienie dostępu do przejścia granicznego w mieście Sieniawka – nowo wybudowanej przeprawy przez Nysę Łużycką – obiekt mostowy
 • podniesienie komfortu podróży, w tym poprawy stanu technicznego urządzeń obsługi podróżnych komunikacji zbiorowej
 • połączenie sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (z autostradą A-4 po stronie polskiej i niemieckiej, docelowo również z autostradą A-18, którą obecnie w większej części stanowi droga krajowa nr 18, a po stronie niemieckiej z autostradą nr 15)
 • połączenie z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz tzw. Trasy podsudeckiej)
 • uzupełnienie sieci dróg wojewódzkich już wyremontowanych łączących przejścia graniczne w rejonie Bogatyni i Zgorzelca tj. przejście graniczne PL-CZ w m. Kopaczów, przejście graniczne PL-DE w m. Sieniawka, przejście graniczne PL-DE w m. Radomierzyce, przejście graniczne PL-DE w m. Zgorzelec, co pozwala na wzrost ruchu transgranicznego trzech krajów
 • lepsza dostępność przejścia granicznego w miastach Zittau – Porajów,

dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2609.html

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT ZITTAU


Budżet kwalifikowalny

10.116.800,00 EUR

Numer Projektu
0014
Rozpoczęcie projektu
01-02-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5.646.443,24 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Lokalizacja projektu