Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

Sukcesy projektu

Projekt zakładał przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.

Zarówno strona polska jaki i strona niemiecka dostrzegały pilną potrzebę wybudowania obiektu mostowego w tym obszarze, co ma odzwierciedlenie w podpisanej w dniu 21.11.2000r. we Frankfurcie nad Odrą Umowie międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego.

Partnerzy Projektu wspólnie przygotowali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przed ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłonią wspólnego wykonawcę ekspertyzy lokalizacyjnej i sfinansują po połowie koszty tego zlecenia. Partnerzy Projektu zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego z uwzględnieniem wymagań związane z ochroną środowiska w tym obszarów Natura 2000. Partner niemiecki swoją część sfinansował w 100% z własnego budżetu, natomiast Partner Polski na swoją część pozyskał dofinansowanie ze środków UE.

Wyłoniony w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca prac projektowych - BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.- zakończył prace nad dokumentacją w planowanym terminie. Protokół odbioru podpisano w dniu 06.09.2019 r. W dniu 29.11.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie dokumentacji Parterowi Projektu Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie zgorzeleckim, gminie Pieńsk, a po stronie niemieckiej - w kraju związkowym Saksonia w okręgu administracyjnym Drezno, powiat Görlitz, gmina Neißeaue. Nowy most na Nysie Łużyckiej połączy drogę wojewódzką nr 351 z niemiecką drogą krajową S127. Szacowany koszt tej transgranicznej inwestycji to około 60 milionów złotych.

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2527.html

http://www.piensk.com.pl/art,477,prace-planistyczne-zwiazane-z-budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-wraz-z-drogami-dojazdowymi

https://nagranicy.nastyku.pl/artykul/budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-coraz-blizej,2304,1,cb94d.html

 

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR, NL BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

150.000,00 EUR

Numer Projektu
0016
Rozpoczęcie projektu
10-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

127.500,00 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Lokalizacja projektu