Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV

Sukcesy projektu

Projekt „Przygoda z Nysą” etap IV koncentrował się na wyrównywaniu standardów turystycznych w Unii Europejskiej oraz na tworzeniu optymalnych warunków do realizacji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki i zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami współpracujących ze sobą samorządów i instytucji.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych, konnych oraz budowę nowych szlaków turystycznych. Podejmowane działania przyczyniły się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi. Dzięki nieustannej pracy nad stworzeniem jednolitej, spójnej całości polski i niemiecki turysta może poznawać tradycje, zwyczaje i kulturę sąsiadów oraz – korzystając z bogatej bazy turystycznej – aktywnie spędzać czas wolny. Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych oraz możliwość korzystania z Nysy Łużyckiej jako oznakowanego szlaku wodnego. Wszystkie powstałe bądź zrewitalizowane szlaki turystyczne są bardzo malowniczo położone. Łącząca oba kraje na odcinku niemalże 198 kilometrów rzeka stała się głównym tematem projektu i właśnie ona skupiła na sobie te tak zbliżające obu sąsiadów działania.

Najważniejsze atrakcje turystyczne:
- trasa rowerowa Łęknica – Zelz, wiodąca przez tereny dawnej kopalni Babina (prowadzi tamtędy ścieżka geoturystyczna), która funkcjonowała jeszcze przed wojną i została zamknięta w 1973 roku; warto zobaczyć dawne wejście do podziemnej kopali (północna część miejscowości Nowe Czaple), elementy kopalnianego systemu transportowego, a także pozostałości po byłej elektrowni; w okolicach miejscowości Chwaliszowice i Żarki Wielkie, trasa przebiega w okolicach warowni oraz wieży Rycerzy Rabusiów

- ścieżka rowerowa z Łęknicy do miejscowości Przewóz, dzięki której można podziwiać dolinę Nysy Łużyckiej z morenowymi wzniesieniami i charakterystycznymi zabudowaniami z elementami folkloru kultury łużyckiej

- trasa rowerowa wokół Zgorzelca i Görlitz - z zabytkowym dworcem kolejowym (dzisiaj Zgorzelec Ujazd), Parkiem Ujazdowskim oraz wiaduktem kolejowym na Nysie Łużyckiej, który zbudowano w latach 1844-1847 (jeden z czterech najdłuższych mostów kamiennych w Polsce i najdłuższy taki w Niemczech, ma 448 metrów długości).

- spacer Mostem Staromiejskim oraz Przedmieściem Nyskim; zwiedzanie Młyna Trójkołowego - najstarszej budowli nad Nysą Łużycką, wzmiankowana już w 1273 roku oraz siedziba restauracji „Piwnica Staromiejska”.

Projekt realizowało aż dziewięciu partnerów: Gmina Zgorzelec, Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk oraz Nadleśnictwo Lipinki. Suma dofinansowania wyniosła 2 590 571,25 euro, a projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014–2020.

Partner wiodący

GMINA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

GEMEINDE KRAUSCHWITZ


GMINA ŁĘKNICA


GMINA PIEŃSK


KULTURINSEL EINSEIDEL E.V.


LANDKREIS GÖRLITZ


MIASTO ZGORZELEC


NADLEŚNICTWO LIPINKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

3.047.732,47 EUR

Numer Projektu
0018
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-11-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.590.571,25 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
090 Ścieżki rowerowe i piesze

Strona internetowa projektu:

https://przygodaznysa.eu/

Lokalizacja projektu