Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczna edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości

Sukcesy projektu

W ramach projektu po obu stronach granicy przeprowadzone zostały dla 80 uczniów (40PL i 40DE) całoroczne warsztaty językowe (w Polsce z języka niemieckiego, w Saksonii z języka polskiego)n według następującego planu:

1) nauka języka w grupach 20 osobowych; każdy uczeń w ramach 2 godzin tygodniowo w Polsce i 1,5 godziny tygodniowo w Saksonii kontynuuje naukę przez 64 tygodni (od września 2016 r. do czerwca 2018 roku) i w ten sposób zrealizowanych zostanie 128 godzin po stronie polskiej i 96 godzin po stronie saksońskiej nauki języka obcego - języka partnera.

2) zajęcia ekologiczno - społeczne w grupach 10 osobowych, przeprowadzonych od października 2016 r. do maja 2018 roku po 2 godziny tygodniowo przez 56 tygodni; w tym systemie każdy uczeń przechodzi dwukrotnie 4 moduły:
"Ochrona środowiska", w tym odnawialne źródła energii, rekultywacja terenów zdegradowanych przez działania człowieka na konkretnych przykładach występujących w regionach wsparcia, sposoby bieżącej dbałości o środowisko (14 godzin),
"Ekokuchnia dla zdrowia i urody", w tym zasady prawidłowego żywienia i ekoracjonalności, połączone z praktycznym przyrządzaniem potraw (14 godzin),
"Zielone laboratorium", czyli badania zawartości gleby, powietrza i wody, wykonywanie ekologicznych produktów typu mydło, świeca, kosmetyki (14godzin),
"Komunikacja interpersonalna", w tym komunikat "Ja" - kształcenie kompetencji społecznych oraz "Ja i Grupa" (14  godzin)

Łącznie w projekt zakładał realizację 112 godzin warsztatów.U każdego z partnerów Odbyły się cztery dwudniowe spotkania (po dwa u każdego z partnerów) oraz dwa pięciodniowe (po jednym u każdego z partnerów) po obu stronach granicy. W spotkaniach wzięło udział 80 uczniów (40 z Polski i 40 z Saksonii). W czasie zajęć zrealizowano warsztaty w grupach mieszanych (uczestnicy z Polski i z Niemiec) dotyczące:
kompetencji społecznych i komunikacyjnych,
aktywności sportowych wzmacniających fizycznie oraz doskonalących pracę zespołową,
tańca typu zumba,
tematów ekologicznych w formie wycieczek edukacyjnych,
preorientacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pogranicza,
podstawowych technik samoobrony.

W ramach zapoznania ze wspólnym dziedzictwem kulturowym regionu wsparcia - zwiedzanie Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i gminy Mysłakowice (PL) oraz Skansenu Ziemi Łużyckiej i gminy Boxberg/O.L (DE).
Partnerzy opracowali także w formie elektronicznej poradnik metodyczny.

https://www.szkola-lomnica.pl/blog8/ 

Partner wiodący

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY

Partnerzy projektu

TRÄGERVEREIN DER FREIEN SCHULE BOXBERG/O.L.


Budżet kwalifikowalny

245.376,83 EUR

Numer Projektu
0029
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
31-07-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

208.570,15 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu