Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczna edukacja w zielonej  klasie dla lepszej przyszłości
Transgraniczna edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości

Sukcesy projektu

Kluczowym celem działań zaplanowanych w projekcie było wzmocnienie współpracy między szkołami, a nadrzędnym założeniem - podniesienie jakości ich pracy, nakierowanej na wykształcenie kreatywnego i komunikatywnego absolwenta.

Partnerzy zorganizowali całoroczne warsztaty językowe (w Polsce – j. niemiecki, w Niemczech – j. polski) oraz ekologiczno-społeczne. Te ostatnie obejmowały cztery moduły tematyczne:

  • ochrona środowiska,
  • ekokuchnia dla zdrowia i urody,
  • zielone laboratorium
  • komunikacja interpersonalna.

Odbyły się także  cztery dwudniowe i dwa pięciodniowe spotkania, podczas których realizowano następujące działania: warsztaty dot. kompetencji społecznych i komunikacyjnych, zajęcia sportowe, taneczne, wycieczki edukacyjne, zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pogranicza, zajęcia z zakresu podstawowych technik samoobrony.

W działaniach projektowych uczestniczyło 80 uczniów, 40 z Polski i 40 z Niemiec. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy o sztuce, kulturze obu regionów, wycieczki do pięknych miejsc w okolicach Boxberg i Łęknicy pomogły młodym ludziom w przełamaniu barier językowych i kulturowych oraz wzmocniły poczucie przynależności do lokalnej i regionalnej wspólnoty. Był to także świetny trening umiejętności pracy w grupie i okazja do zwiększenia wrażliwości uczniów na znaczenie zachowań proekologicznych.

https://www.szkola-lomnica.pl/blog8/ 

Partner wiodący

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY

Partnerzy projektu

TRÄGERVEREIN DER FREIEN SCHULE BOXBERG/O.L.


Budżet kwalifikowalny

245.376,83 EUR

Numer Projektu
0029
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
31-07-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

208.570,15 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Galeria

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu