Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Orientacja zawodowa bez granic
Orientacja zawodowa bez granic

Sukcesy projektu

Projekt Orientacja zawodowa bez granic to ważne przedsięwzięcie, w którym partnerzy projektu popularyzowali kształcenie zawodowe wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza.

Dzięki projektowi polska młodzież 12 razy wyjeżdżała na 5-dniowe warsztaty do Saksonii. W trakcie ich trwania poznała praktyczne aspekty wielu zawodów. Podczas wyjazdów Polacy mogli wykorzystać w praktyce znajomość języka niemieckiego, którego uczyli się na poprzedzających warsztaty kursach. Młodzi ludzie zdobyli wyobrażenie na temat zawodu, który chcieliby w przyszłości wykonywać. Z kolei z myślą o uczniach niemieckich po polskiej stronie zorganizowano 3-dniowe wizyty dydaktyczne. Poprzedzały je kursy języka polskiego. W ramach wizyt niemieccy uczniowie odwiedzili zakłady pracy, poznali jak działa polska szkoła, spotkali się z polską młodzieżą. Nawiązało się wiele przyjaźni i kontaktów międzynarodowych. Doświadczenie zwiększyło również świadomość nauczycieli na temat znaczenia wyjazdów i praktyk w procesie poznawczym.

Kolejnym rezultatem była dwujęzyczna publikacja na temat orientacji zawodowej dla młodzieży mieszkającej na polsko-niemieckim pograniczu. Zawiera ona m.in. informacje o lokalnym rynku pracy. Publikacja, wydana również w jako e-book, służy pomocą uczniom w wyborze kierunku kształcenia, odpowiadającego wymogom rynku pracy. Tego typu funkcję spełnia również zrealizowany w ramach projektu film. Oba narzędzia są i będą wykorzystywane jeszcze długo po zakończeniu przedsięwzięcia, stanowiąc cenny kompas dla młodych ludzi z obszaru objętego projektem podczas wyboru ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

ABS ROBUR GMBH ZITTAU


Budżet kwalifikowalny

709.135,67 EUR

Numer Projektu
0032
Rozpoczęcie projektu
01-07-2016
Zakończenie projektu
30-06-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

602.765,03 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Film

Lokalizacja projektu