Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Smart Integration
Smart Integration

Sukcesy projektu

Realizacja projektu była związana bezpośrednio z peryferyjnym charakterem obszaru wsparcia, brakiem wspólnych transgranicznych studiów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz niekorzystnymi trendami demograficznymi (odpływ młodych osób, starzenie się społeczeństwa). Partnerzy projektu doszli do wniosku, że mierzenie się z ww. problemami ma jedynie sens, gdy działania będą podejmowane wspólnie.

W zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego wypracowano założenia i  zidentyfikowano potencjały transgranicznego rozwoju przestrzennego. Powstały dwa dokumenty: Analiza społeczno-gospodarcza dolnośląsko-saksońskiego obszaru pogranicza oraz Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza.

W tematyce zminimalizowania skutków zmian demograficznych wśród ludności saksońsko-dolnośląskiego pogranicza odbyło się 8 warsztatów i 3 konwenty gmin przygranicznych.

Kolejne działania wspierały rozwój regionalnej tożsamości na pograniczu. Partnerzy przygotowali film nt. regionalnego rozwoju, broszurę nt. wzmocnienia rozwoju społeczności wiejskich oraz zorganizowali forum dla polskich i niemieckich mediów.

Działaniami uzupełniającymi wzmocnienie potencjału instytucjonalnego były kursy językowe i wizyty studyjne.

Działania i produkty projektu polepszają planistyczne podstawy transgranicznego rozwoju przestrzennego i regionalnego, tworzą rozwiązania dla istotnych demograficznych wyzwań oraz zwiększają postrzeganie potencjałów rozwojowych pogranicza.

Partner wiodący

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1 340 652,42 EUR

Numer Projektu
0048
Rozpoczęcie projektu
01-02-2017
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 139 554,42 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu