Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych Pacjentów ZDZE - WiP
Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych Pacjentów ZDZE - WiP

Sukcesy projektu

Projekt „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa” podjął niezwykle istotny nie tylko dla polsko-niemieckiego pogranicza, ale w zasadzie dla całego współczesnego świata temat zdrowia najmłodszych jego obywateli. A dokładnie – wad postawy uważanych za jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych, której profilaktyka w młodym wieku ma fundamentalne znaczenie. Partnerzy projektu wyszli z jakże słusznego założenia, że łącząc siły są w stanie zdecydowanie poprawić z jednej strony dostęp mieszkańców pogranicza do wysokiej jakości opieki medycznej, a z drugiej – zaproponować nowatorski program badań profilaktycznych.

Działania projektu koncentrowały się na trzech obszarach. Pierwszym z nich było przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie diagnostyki wad postawy w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu. Objętych nimi zostało 805 dzieci z Polski i Saksonii w wieku 8-13 lat. Pozwoliły one na wczesną interwencję w przypadkach, w których stwierdzone zostały wady wymagające specjalistycznego leczenia. Ważną rolę odgrywały tutaj organizowane w szkołach spotkania z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży.

Następnie na podstawie zabranych danych inżynierowie z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie we współpracy z polskimi specjalistami opracowali innowacyjną koncepcję wspomaganej komputerowo metody klasyfikacji wad postawy.

Trzecim obszarem wspólnych działań była analiza barier w dostępie do opieki medycznej po drugiej stronie granicy i przygotowanie ekspertyzy dot. ujednolicenia tego dostępu w Europamieście Görlit/Zgorzelec w formie zharmonizowania przepisów prawa, która umożliwiłaby korzystanie z synergii zasobów opieki medycznej dostępnej po obu stronach granicy.

Udana współpraca inżynierów z Drezna i pracowników szpitala w Zgorzelcu pokazała szanse, jakie istnieją na terenie pogranicza w zakresie współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POWIAT ZGORZELECKI


Budżet kwalifikowalny

1.395.979,02 EUR

Numer Projektu
0051
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
29-02-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.186.581,87 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu