Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu

Sukcesy projektu

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki Unii Europejskiej. Kluczowym czynnikiem ich sukcesu są innowacje, które przekładają się bezpośrednio na stopień konkurencyjności. Wychodząc z założenia, że w MŚP na pograniczu polsko-saksońskim istnieją niewykorzystane potencjały w zakresie innowacyjności, partnerzy projektu postawili sobie za cel pokazanie możliwości wykorzystania potencjału innowacyjności polskich i saksońskich MŚP oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Oczekiwanym efektem realizacji projektu stało się więc uwrażliwienie MŚP, organizacji sieciowych i instytucji publicznych na to, jak duże znaczenie ma rozwój zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Partnerzy projektu zrealizowali tzw. audyt innowacyjności na wybranych 10 firmach polskich i 6 niemieckich z takich branż, jak: budowa maszyn i urządzeń, motoryzacja, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT, automatyzacja i elektronika. Jego efektem jest katalog zaleceń na rzecz wsparcia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Został on wypracowany w dialogu oraz we współpracy transgranicznej z aktywnymi na obszarze wsparcia organizacjami sieciowymi oraz instytucjami wspierającymi gospodarkę i innowacje.

Drugim istotnym elementem realizacji projektu były spotkania kooperacyjno-informacyjne na terenie Dolnego Śląska i Saksonii. Łącznie wzięło w nich udział ponad 550 osób. Nie tylko pogłębiły  one wiedzę uczestników nt. wdrażania innowacji i czynników wpływających na procesy proinnowacyjne, ale również wzmocniły kooperacje partnerów gospodarczych. W tym kontekście niezwykle cennym wydarzeniem było Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm wraz z giełdą kooperacji B2B, które w ramach  projektu miało swoją 25. edycję.

Partner wiodący

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH

Partnerzy projektu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM BAUTZEN GmbH


Budżet kwalifikowalny

348.943,93 EUR

Numer Projektu
0052
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
28-02-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

296.602,17

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Film

Lokalizacja projektu