Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Kom(m)ando - "Na pomoc!"

Partner wiodący

STADTVERWALTUNG LÖBAU

Partnerzy projektu

POWIAT LUBAŃSKI


Budżet kwalifikowalny

1.159.942,07 EUR

Numer Projektu
0056
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
31-12-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

985.950,69 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu