Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Kom(m)ando -
Kom(m)ando - "Na pomoc!"

Sukcesy projektu

Coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak wichury, powodzie czy ponadprzeciętnie wysokie temperatury stanowią ogromne zagrożenie dla mienia i życia mieszkańców pogranicza, a usuwanie ich skutków, podobnie jak działania z zakresu prewencji, wymagają szeroko zakrojonej współpracy między różnymi instytucjami. Projekt Kom(m)ando „Zur Hilfe!/Na pomoc!” dotyczył szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza, a w szczególności powiatu lubańskiego po polskiej i miasta Löbau po niemieckiej stronie granicy. Jego partnerzy postawili sobie za cel wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przed katastrofami.

Zasadniczym przedmiotem projektu były wspólne ćwiczenia polskiej i niemieckiej straży pożarnej, służb medycznych i technicznych, a także kursy językowe dla pracowników instytucji funkcjonujących po obu stronach granicy. Efektem tych drugich było opracowanie i wydanie polsko-niemieckiego przewodnika z wytycznymi nt. prowadzenia akcji w Saksonii dla strażaków z powiatu lubańskiego oraz wytycznymi obejmującymi zasady prowadzenia akcji w Polsce dla strażaków w Saksonii wraz. Przewodnik zawiera także  polsko-niemiecki słownik komend strażackich.

Ważnym rezultatem projektu jest również system ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze powiatu lubańskiego. Założenia systemu wczesnego ostrzegania zostały zaakceptowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki jego realizacji monitorowane będą cieki wodne na terenie powiatu i w przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

Zrealizowano także inwestycje usprawniające podejmowanie akcji przez służby ratownicze w Kittlitz (Löbau) powstało dodatkowe miejsce postojowe dla pojazdu specjalistycznego, a powiat lubański zakupił dwa pojazdy specjalistyczne (pojazd gaśniczo-ratowniczy i samochód ciężarowy) oraz łódź płaskodenną. Sprzęt został przekazany i wykorzystywany jest przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

FILM o doposażeniu służb ratowniczych w powiecie lubańskim

Partner wiodący

STADTVERWALTUNG LÖBAU

Partnerzy projektu

POWIAT LUBAŃSKI


Budżet kwalifikowalny

1.159.942,07 EUR

Numer Projektu
0056
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
31-12-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

985.950,69 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Film

Lokalizacja projektu