Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)
Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)

Sukcesy projektu

Górnictwo na obszarze pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii stoi przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych. Wielość i różnorodność problemów przekłada się m.in. na konieczność podejmowania szeroko zakrojonej współpracy dającej możliwość prowadzenia skoordynowanych działań po obu stronach granicy.

Partnerzy projektu MineLife wyszli ze słusznego założenia, że warunkiem koniecznym dla stawienia czoła istniejącym problemom jest wymiana wiedzy i doświadczenia, wzajemne poznanie się i stworzenie sieci współpracy.

Pierwszym obszarem współdziałania partnerów w projekcie był wspólny rozwój kompetencji poprzez wymianę wiedzy i intensyfikację współpracy pomiędzy instytucjami z branży górniczej. Analizowano  procedury administracyjne, procesy planowania i zakres nadzoru, dostępne technologie i procedury w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w sąsiednim regionie. Zorganizowano konferencje i wizyty studyjne w zakładach górniczych i obiektach dawnego górnictwa na terenie Saksonii i Dolnego Śląska.

Drugim obszarem realizacji projektu była tematyka konfliktów typowych dla branży i optymalne sposoby radzenia sobie z nimi. W efekcie zorganizowanego cyklu warsztatów w Polsce i Saksonii przygotowany został podręcznik nt. zarządzania konfliktami w górnictwie i ich unikania.

Partnerzy podjęli także wspólnie temat znaczeniu górnictwa w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Obok merytorycznych spotkań przygotowano wystawę objazdową „Zapobieganie ryzyku związanym z dawnym górnictwem”, która prezentowana była w kilku miejscowościach na obszarze pogranicza.

W ramach projektu powstał także przewodnik „Śladami górnictwa na Dolnym Śląsku i w Saksonii”, w którym przedstawiono liczne atrakcje turystyczne związane z kopalniami na obszarze pogranicza wraz z praktycznymi wskazówkami dla zwiedzających.

Partner wiodący

SÄCHSISCHES OBERBERGAMT

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH


Budżet kwalifikowalny

696.148,32 EUR

Numer Projektu
0060
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

591.725,97 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu