Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Sukcesy projektu

Partnerzy projektu postanowili wspólnie stworzyć ofertę kształcenia dla osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, która będzie dopasowana do wymogów otwartego rynku pracy i do indywidualnych możliwości osób objętych wsparciem. Wspólnie opracowali profile kompetencji zawodowych dla osób niepełnosprawnych. Dzięki profilom uczestnicy programu mogli wybrać odpowiednie dla siebie zajęcie. W profilach opisano stanowiska pracy, wymagania psychologiczne niezbędne do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz wymogi fizyczne i zdrowotne. Przykładowo, dla osoby pracującej w restauracji określono, że niezbędne są między innymi: dokładność, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, dobra organizacja pracy, sprawność fizyczna oraz zdrowy układ krążenia. W przypadku pracownika hotelu wymaga się przede wszystkim obowiązkowości, dokładności, uczciwości, a także cierpliwości. Taka osoba powinna też być sprawna fizycznie. Na podstawie profili zrealizowano dla osób z Polski i Niemiec szkolenia zawodowe oraz praktyki w pracowniach dydaktycznych obu partnerów. Nauczanie prowadzono w 10 zawodach: pomocnik ogrodnika, piekarz, florysta, stolarz, magazynier, elektronik, wykwalifikowany pracownik hotelu, wyspecjalizowany pracownik restauracji, pomocnik drukarza, introligator. Ponieważ każdy z partnerów specjalizuje się w edukacji w pięciu z wymienionych zawodów uczestnicy projektu jeździli na wymiany, aby móc skorzystać z praktyk dwunarodowych.

Z myślą o dostosowaniu do potrzeb rynku partnerzy zaadaptowali i doposażyli swoje bazy dydaktyczne. Uczestnicy wzięli udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach na otwartym rynku pracy, a także w kursach językowych i warsztatach z komunikacji wspomaganej oraz alternatywnej. Szkolenia z kompetencji językowych skierowane były także do kadry dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostały imprezy kulturalne i sportowe z udziałem polskich i niemieckich uczestników.

Dla pracodawców z obu stron granicy partnerzy projektu opracowali również Vademecum, w którym zebrano informacje na temat ulg, uprawnień i obowiązków pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami zarówno po stronie saksońskiej jak i polskiej.

Partner wiodący

POWIAT ZŁOTORYJSKI/STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI

Partnerzy projektu

KLOSTER ST. MARIENSTERN ZISTERZIENSERINNEN-ABTEI KLOSTER ST. MARIENSTERN


Budżet kwalifikowalny

1.729.221,12 EUR

Numer Projektu
0064
Rozpoczęcie projektu
01-07-2017
Zakończenie projektu
31-03-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.469.837,73 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Film

Lokalizacja projektu