Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym
TRAILS - Travelling Innovation Labs and Services

Sukcesy projektu

Co to jest TRAILS? Nazwa projektu jest skrótem od Travelling Innovation Labs and Services. Pomysłodawcami pierwszej edycji projektu TRAILS był jako partner wiodący Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Technische Universität Dresden) oraz jako partnerzy Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska.

Celem pierwszej edycji projektu TRAILS było pokonywanie barier rozwojowych i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej w obszarze budowania proinnowacyjnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego. TRAILS jako całkowicie nowatorska forma projektu oferowała szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia i kreatywności.  Działania te miały charakter pilotażowy: poprzez wykorzystanie mobilnych laboratoriów innowacyjności połączone zostały placówki edukacyjne i lokalni przedsiębiorcy. W ramach projektu w wielu lokalizacjach na obszarze wsparcia stawiano mobilne laboratorium w postaci kontenerowych modułów wyposażonych w  niezbędne pomieszczenia i sprzęt, np. drukarki 3D. Prowadzono w nich warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące. Kontenery dowożone były do szkół zawodowych, a na miejscu odbywał się cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych. Jednocześnie prowadzone były warsztaty innowacyjne dla MŚP.

W ramach osi priorytetowej III Interreg PL- SN (transgraniczne kształcenie i doskonalenie zawodowe) projekt TRAILS postawił sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stworzył młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, dał szansę na zdobycie ciekawej pracy i realizację interesujących projektów, z drugiej strony przyczynił się do zmniejszenia migracji i obniżenia stopy bezrobocia. TRAILS to ścisła, ukierunkowana na innowacyjność współpraca między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której udało się dostosować doskonalenie zawodowe do potrzeb rynku pracy.

TRAILS to:

2088 uczestników
127 zajęć na temat innowacji
32 lokalizacje na obszarze objętym programem
długofalowy, transgraniczny impusl do rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska
skarbnica pomysłów do tworzenia nowych przedsiębiorstw, innowacyjnych produktów, procesów i usług

https://trailsproject.eu

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1.347.788,24 EUR

Numer Projektu
0002
Rozpoczęcie projektu
01-08-2016
Zakończenie projektu
31-12-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.145.619,64 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Strona internetowa projektu:

https://trailsproject.eu/

Lokalizacja projektu