Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
NEYMO NW - Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód
NEYMO NW - Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód

Sukcesy projektu

Zapobieganie negatywnym skutkom okresów suszy jest jednym z ważniejszych wyzwań w zlewni transgranicznej Nysy Łużyckiej, której zasoby wodne są w dużym stopniu antropogenicznie przekształcone (liczne kopalnie odkrywkowe, elektrownie wodne). Partnerzy projektu zdecydowali się   na współpracę, by zoptymalizować i poprawić ochronę zasobów wodnych i w ten sposób zrealizować  zobowiązania nałożone przez europejską dyrektywę wodną.

Partnerzy utworzyli Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o zasobach wodnych http://neymo.imgw.pl/twciw/, które jest miejscem transferu wiedzy dla ekspertów zajmujących się zrównoważonym gospodarowaniem wodami, samorządowców i mieszkańców obszaru wsparcia. TWCIW zawiera m.in. opracowania i ekspertyzy przygotowane w ramach projektu, w tym ocenę zasobów wodnych w warunkach niskich wód, ekspertyzę z wynikami modelowania matematycznego dot. zmian bilansu wodnego na tle zmian klimatu oraz pilotażową koncepcję poprawy stanu hydromorfologicznego.

Dodatkowo partnerzy zrealizowali szereg wydarzeń, które stanowiły okazję do upowszechniana zachowań mających na celu zrównoważone gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców regionu. Zorganizowali międzynarodową konferencję poświęconą omówieniu wyników oceny suszy i modelowania bilansu wodnego, a także debatę ekspertów, na której skupiono się na wypracowaniu wspólnego podejścia do oceny niskich wód. Bardzo istotne dla kontynuacji działań projektowych były warsztaty poświęcone korzystaniu z TWCIW. Partnerzy projektu zorganizowali również prelekcje dla uczniów w wieku 12-15 lat w powiecie zgorzeleckim, żarskim oraz Görlitz. Prelekcje dotyczyły zmian klimatu i ich konsekwencji dla mieszkańców regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

Partner wiodący

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy projektu

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE


Budżet kwalifikowalny

526.749,53 EUR

Numer Projektu
0069
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
31-03-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

447.736,86 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

http://neymo.imgw.pl

Lokalizacja projektu