Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nauka jako przygoda
Nauka jako przygoda

Sukcesy projektu

W projekt zaangażowany był Powiat Bautzen oraz trzy muzea z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza. Przedsięwzięcie polegało na poprawie bieżących oraz stworzeniu nowych pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie MINT, czyli nauk matematyczno-przyrodniczo-technicznych, informatycznych, oraz intensyfikacji ich wykorzystania przez uczniów z obszaru objętego projektem.

W efekcie powstały 32 polsko-niemieckie, interdyscyplinarne i pozaszkolne programy edukacyjne. Miały one charakter nieformalny, ponieważ miejscem nauczania nie były szkoły, a muzea po obu stronach granicy. Placówki prowadziły działania edukacyjne uwzględniając „uczenie się poprzez doświadczenie”, czyli w oparciu o materiały archeologiczne i zabytki kultury materialnej obszaru wsparcia. Ideą było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i wprowadzanie ciekawej, badawczej formy poznania, która sprawdza się od wieków – zgodnie z maksymą „bawiąc uczyć”. Akcją zostały objęte uczące się dzieci i młodzież.

Przykładowo, w Muzeum Łużyckim stworzono 2 pozaszkolne programy edukacyjne, każdy dla dwóch grup wiekowych: uczniów z klas 1-4 oraz klas 5-8. Pierwszy z nich to „Pracownia garncarska z XIV wieku”. Jego uczestnicy zapoznawali się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także z zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum. Próbowali również własnoręcznie wykonać przedmiot lub naczynie z gliny. Program „Pracownia archeologiczna w terenie” prezentował metody stosowane przez archeologów w terenie podczas badań wykopaliskowych.

W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, oprócz przygotowania i realizacji zajęć edukacyjno-warsztatowych, przeprowadzono modernizację ekspozycji stałych Działu Historii Miasta: „W dawnej aptece” i „Archeologia regionu bolesławieckiego”.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami kultury, działającymi w obszarze edukacji, a także stworzenie transgranicznej oferty nauczania dzieci w trybie pozaszkolnym. Wypracowano strategię komunikacji w tym zakresie, realizowano spotkania informacyjne, warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji, a także materiały informacyjne udostępniane on-line.

Partner wiodący

LANDRATSAMT BAUTZEN, MUSEUM DER WESTLAUSITZ KAMENZ

Partnerzy projektu

MUZEUM CERAMIKI


MUZEUM ŁUŻYCKIE W ZGORZELCU


Budżet kwalifikowalny

1.074.379,62 EUR

Numer Projektu
0070
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

913.222,55 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Galeria

Lokalizacja projektu