Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności
Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności

Sukcesy projektu

Projekt „Strażacy na pograniczu polsko-saksońskim” to bezpośrednia odpowiedź na zagrożenia, jakie niesie za sobą m.in. duża lesistość obszaru, funkcjonujące po obu stronach granicy zakłady wykorzystujące w procesach technologicznych substancje niebezpieczne oraz anomalia pogodowe. Dla ochrony zdrowia i mienia mieszkańców pogranicza, ale również ochrony jego unikalnego dziedzictwa – wpisanego na listę UNESCO Parku Mużakowskiego – partnerzy projektu zdecydowali się podjąć wspólne działania mające na celu stworzenie transgranicznego systemu bezpieczeństwa oraz wspólne usuwanie powstałych zagrożeń.

Działania w projekcie przebiegały trzytorowo. Po pierwsze dedykowane były podniesieniu poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-saksońskim. We wspólnych transgranicznych szkoleniach i ćwiczeniach uczestniczyli nie tylko przedstawiciele Straży Pożarnej, ale również wszystkie służby wspomagające (Pogotowie Ratunkowe, Policja, administracja samorządowa, itd. biorące czynny udział w realnych zdarzeniach, w zależności od miejsca ćwiczeń) oraz mieszkańcy pogranicza. Istotnym elementem projektu było również doposażenie służb w nowoczesny  sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dzięki czemu znacznie podniósł się poziom bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji. Nie zapomniano także o kampanii informacyjnej dla dzieci dot. modeli zachowań w sytuacji zagrożenia oraz ochrony i dbałości o środowisko naturalne.

W efekcie realizacji projektu nie tylko wzrósł poziom bezpieczeństwa i możliwości szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia, ale również podniosła się świadomość społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, jak i zachowań w sytuacji zagrożenia życia.

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

Partnerzy projektu

GEMEINDE GABLENZ


GMINA LUBSKO


GMINA ŁĘKNICA


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


STADT BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

2.143.866,00 EUR

Numer Projektu
0075
Rozpoczęcie projektu
01-03-2018
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.822.286,10 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
088 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Lokalizacja projektu