Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Partner wiodący

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy projektu

FUNDACJA EKOLOGICZNA ZIELONA AKCJA


FUNDACJA NATURA POLSKA


GÜSA E.V.


SAPOS GEMEINNÜTZIGE GMBH


Budżet kwalifikowalny

430.550,11 EUR

Numer Projektu
0078
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

365.967,39 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu