Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau
A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau

Sukcesy projektu

Unikalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru transgranicznego leżącego pomiędzy miastami Trzebiel w Polsce i Bad Muskau w Saksonii w postaci bodaj najpiękniejszego parku krajobrazowego w Europie – wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Parku Mużakowskiego oraz jedynego w Polsce geoparku UNESCO - Łuku Mużakowa, leżą u podstaw koncepcji międzynarodowego projektu „A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau”.  

Projekt w swoich założeniach dążył przede wszystkim do zwiększenia dostępności do walorów przyrodniczych regionu, zwiększenia rozpoznawalności obszaru wsparcia wśród potencjalnych turystów, podmiotów branży turystycznej i samych mieszkańców oraz zachęcenia potencjalnych turystów do pozostania dłużej i poznania regionu po obydwu  stronach Nysy Łużyckiej, a jego mieszkańców do aktywnego i ekologicznego spędzania czasu wolnego.

Udało się zrewitalizować istniejącą oraz utworzyć nową infrastrukturę turystyczną i kulturową: uruchomiono informację turystyczną, zbudowano wiatę turystyczną z paleniskiem, zakupiono i ustawiono stojaki na rowery, opracowano i wytyczono ścieżkę dydaktyczną, zamontowano słupki do ładowania akumulatorów elektrycznych w samochodach osobowych i rowerach, powstały tematyczne place zabaw, opracowano i ustawiono tablice z oznakowaniem szlaków turystycznych, utworzono pracownię garncarską.

Powstała nowa oferta kulturalna nawiązująca do wspólnego dziedzictwa, na którą składały się warsztaty garncarskie, spotkania tandemowe, rajdy piesze i rowerowe, pikniki rodzinne, Święto Mąki. Dzięki zagospodarowaniu i naprawie ścieżek turystycznych zwiększył się dostęp do miejsc o walorach przyrodniczych. A wszystkie te działania cieszyły się także wspólną promocją opartą na organizacji targów i wydaniu broszur informacyjnych.

Partner wiodący

OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W TRZEBIELU

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

942.423,98 EUR

Numer Projektu
0090
Rozpoczęcie projektu
03-12-2018
Zakończenie projektu
31-12-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

801.060,36 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
095 Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Galeria

Materiały informacyjne

Plakat     Stacja ładująca

Lokalizacja projektu