Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda w górach
Przygoda w górach

Sukcesy projektu

Polsko-niemieckie pogranicze w okolicach miast Świeradów-Zdrój i Zittau to nie tylko tereny górzyste, ale również cenne obszary leśne, które od wielu lat nie były wykorzystywane turystycznie i których atrakcyjność dla turystów z roku na rok malała. Projekt „Przygoda w górach” był odpowiedzią na taki stan rzeczy, jego celem bowiem było przywrócenie tych terenów dla ruchu turystycznego.

Działania podjęte w ramach projektu miały charakter wielowymiarowy, co należy podkreślić. Dotyczyły one bowiem zarówno sfery koncepcyjnej, jak i infrastrukturalnej oraz marketingowej w takich tematach, jak: turystyka, edukacja przyrodniczo-leśna i ochrona przyrody. Realizowane były w duchu zrównoważonego rozwoju, tak by odbudować zniszczone i zapomniane obiekty turystyczne w taki sposób, by przywrócić lasy polsko-saksońskiego pogranicza dla turystów i jednocześnie zapewnić ochronę miejscom o cennych walorach przyrodniczych.

Wśród rezultatów przedsięwzięcia na szczególną uwagę zasługują:

  • Odbudowa wieży widokowej na Czerniawskiej Kopie oraz wiaty turystycznej na górze Zajęcznik przy byłym tarasie widokowym
  • Przywrócenie do użytkowania trasy „Goldbachweg” oraz alei „Bürgerallee” jako tras spacerowych oraz poprawa dostępności wzgórza Kelchstein dzięki utworzeniu miejsc parkingowych i miejsca odpoczynku
  • Stworzenie trasy turystycznej na starym torze bobslejowym „Przygoda w górach”
  • Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (m.in. broszury „Porady dla wędrujących” i „Przygoda w górach”, cykl filmów promocyjnych, aplikacja mobilna „Przygoda w górach”)
  • Powstanie nowych ofert turystycznych z elementami edukacji przyrodniczo-leśnej oraz kulturowej

Projekt z uwagi na kompleksowe podejście do tematu zagospodarowania cennych obszarów leśnych na polsko-niemieckim pograniczu można uznać za modelowy. To między innymi dzięki temu przyczynił się on nie tylko do wzrostu liczby turystów na obszarze objętym realizacją projektu, ale również do wzrostu jego atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej.

Partner wiodący

NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG ZITTAU EIGENBETRIEB FORSTWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE DIENSTE


Budżet kwalifikowalny

602.072,87 EUR

Numer Projektu
0085
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

511.761,83 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu