Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających

Sukcesy projektu

Pszczoły pełnią kluczową rolę w zachowaniu bioróżnorodności, a także odpowiadają za zapylanie ponad 85% gatunków roślin wykorzystywanych przez człowieka. Świat bez zapylaczy czeka katastrofa, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Niestety od wielu lat obserwowany jest dramatyczny spadek liczby owadów zapylających, również na terenie pogranicza polsko-saksońskiego. Podejmowanie wszelkich możliwych działań dla zachowania dzikich zapylaczy staje się więc kwestią coraz bardziej palącą. Dlatego też z inicjatywy organizacji IBZ St. Marienthal zawiązane zostało polsko-niemieckie partnerstwo mające na celu działalność edukacyjną i informacyjną oraz tworzenie na obszarze wsparcia przestrzeni przyjaznych dla zapylaczy.  

Działania realizowane w projekcie mają charakter wielowymiarowy. Po pierwsze dotyczą kwestii budowania odpowiedniego środowiska dla pszczół. W ramach projektu powstały pszczele pastwiska (łąki kwietne) po stronie niemieckiej i modelowe hotele dla owadów z miejską pasieką w Jeleniej Górze. Posadzono również 600 drzew, głównie tradycyjnych gatunków drzew owocowych (500 nasadzeń w 5 gminach w Polsce, 100 po stronie niemieckiej).  

Ochrona pszczół nie będzie miała szansy powodzenia bez odpowiedniej edukacji i informacji, stąd też w projekcie zrealizowano szereg tego typu działań. Opracowano polsko-niemiecką wystawę informującą o sytuacji zapylaczy, powstały materiały edukacyjne dla nauczycieli i edukatorów z cyklu #ToSięOpyla, a także materiały e-learningowe. Mieszkańcy pogranicza mogą korzystać z webinariów, wycieczek edukacyjnych oraz warsztatów dla różnych grup wiekowych.  

Ważnym elementem projektu było opracowanie instrukcji inwentaryzacji i pielęgnacji łąk przyjaznych zapylaczom, a także przygotowanie obszernych rekomendacji dotyczących zagospodarowania powierzchni zielonych w sposób przyjazny dla owadów zapylających.

FILMY

Partner wiodący

FUNDACJA EKOROZWOJU

Partnerzy projektu

FUNDACJA EKOLOGICZNA ZIELONA AKCJA


INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


LEBENS(T)RÄUME E.V.


Budżet kwalifikowalny

582.300,93 EUR

Numer Projektu
0109
Rozpoczęcie projektu
01-05-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

494.955,62 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
088 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Film

Materiały informacyjne

 broszura okładka

 

 MATERIAŁY

Strona internetowa projektu:

http://dlapszczol.org/

Lokalizacja projektu