Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym
Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym

Sukcesy projektu

Kluczowym zadaniem projektowym było kształcenie i szkolenie osób młodych i społeczeństwa w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian drzew owocowych oraz pokazanie ich wartości dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza. Inicjatywa podyktowana była zagrożeniem, jakie zdiagnozowano w związku z zanikaniem tradycyjnych sadów owocowych, stanowiących dotąd charakterystyczny element krajobrazu kulturowego regionu. Sady są ważnym biotopem, który łączy obszary zamieszkałe, grunty orne i obszary leśne, na wzór korytarza, zapewniającego przemieszczanie się, wymianę i przetrwanie gatunków. Stanowią także o urodzie i atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych.

W ramach projektu zrealizowano liczne działania. Jednym z nich było utworzenie sadów modelowych w miejscowościach Tarczyn, Lubomierz, Grudza, Nebelschütz, Kreba-Neudorf oraz Waltersdorf. Powstał też sad typu muzeum – bank genów w Świeradowie-Zdrój po stronie polskiej oraz drugi sad odmianowy w Ostritz po stronie niemieckiej. W sadach tych gromadzone są  odmiany służące do pozyskiwania szlachetnych elementów szczepów (zrazów). Dzięki przedsięwzięciu zakupiono też niezbędny sprzęt do pielęgnacji i prowadzenia sadów, który został przekazany dla zarządców sadów, sprawujących opiekę nad drzewami. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla osób zainteresowanych ochroną, pielęgnacją, okulizacją i szczepieniem drzew, przechowywaniem owoców oraz zakładaniem tradycyjnych sadów owocowych. Ważnym elementem przedsięwzięcia było dokonanie oceny pomologicznej dawnych odmian. Dzięki niemu zidentyfikowano m.in. 65 dawnych odmian jabłoni i 13 odmian grusz. Zebrane informacje posłużyły do opracowania i wydania dwujęzycznego studium o starych odmianach polskich i saksońskich drzew owocowych. Inne podjęte działania to warsztaty z budowy domków dla owadów, których zadaniem było uwrażliwienie najmłodszych na kwestie bioróżnorodności i znaczenia zapylaczy dla środowiska przyrodniczego i dla człowieka. Stworzono także praktyczną, podsumowującą informacje projektowe aplikację oraz koncepcje ochrony, pielęgnacji i wykorzystania sadów modelowych oraz banku genów, a także oferty szkoleniowe dla zainteresowanych.

Partner wiodący

Partnerzy projektu

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PARTNERSTWO IZERSKIE


Budżet kwalifikowalny

451.179,68 EUR

Numer Projektu
0113
Rozpoczęcie projektu
01-06-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

383.502,66 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Galeria

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu