Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen
Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen

Sukcesy projektu

Założeniem projektu było wykorzystanie doświadczeń polskich i saksońskich do podniesienia warunków i jakości kształcenia oraz dostosowanie go do warunków transgranicznego rynku pracy. Szczególną uwagę partnerzy poświęcili kwestii edukacji i przygotowania do pracy osób z niepełnosprawnościami.

Zasadnicze działania koncentrowały się na analizie potrzeb i możliwości dostosowania kształcenia na terenie pogranicza do rynku pracy, podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej polskiej i saksońskiej pracującej z uczniami o szczególnych potrzebach, na tworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń nauczycieli i do wzajemnego poznania się uczniów.

Szkolenia miały rozwijać kompetencje w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, a także kompetencje interkulturowe. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. takie kwestie, jak pierwsza pomoc, neurodydaktyka, interkulturowość, sensoplastyka.

Dzięki wspólnym staraniom opracowano też „Procedurę monitorowania potrzeb rynku pracy”, mającą służyć bieżącemu badaniu zmian zapotrzebowania na zawody. Kolejnym elementem projektu było opracowanie strategii aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bolesławieckiego. Integrującym, rozbudzającym pasje i świadomość zawodową przedsięwzięciem były liczne, transgraniczne spotkania dzieci i młodzieży. Zrealizowano m.in. cykle spotkań teatralnych, muzycznych, ceramicznych, a także warsztaty międzykulturowe. Język sztuki okazał się spoiwem dla uczestników przedsięwzięć artystycznych w ramach projektu.

Projekt umożliwił także poprawę warunków kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w Powiecie Bolesławieckim i Powiecie Bautzen. Dzięki inwestycjom w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, dostosowano obiekt do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Doposażono m.in. gabinety rewalidacyjne, sale rehabilitacyjne oraz zajęć praktycznych (prac domowych, kuchennych). Dla szkoły specjalnej w Hoyerswerdzie w Saksonii zakupiono dwa busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Mimo sytuacji pandemicznej nie tylko zrealizowano zaplanowane działania, ale poszerzono je o wsparcie dla dzieci i młodzieży w radzeniu sobie w trudnych okolicznościach.

O projekcie na stronie szkoły SP 5 w Bolesławcu

Partner wiodący

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


LANDKREIS BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

1.322.713,87 EUR

Numer Projektu
0116
Rozpoczęcie projektu
01-08-2018
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.124.306,48 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Lokalizacja projektu