Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Partnerzy z kulturą II
Partnerzy z kulturą II

Sukcesy projektu

Projekt „Partnerzy z kulturą II“ – jak sama jego nazwa wskazuje – stanowi kontynuację 3-letniego projektu „Partnerzy z kulturą“ zrealizowanego w latach 2017-2019. Nawiązane wówczas relacje pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami kultury, jakimi są Jeleniogórskie Centrum Kultury i Steinhaus e.V. Bautzen w połączeniu z niewątpliwym sukcesem pierwszego projektu zdecydowały o złożeniu przez obie instytucje kolejnego wspólnego wniosku o dofinansowanie działań transgranicznych.

Tym razem jednak ośrodki kultury poszły o krok dalej, postawiły sobie bowiem za cel nie tylko krzewienie kultury po obu stronach granicy, ale również zbudowanie trwałej sieci współpracy w obszarze czterech zadań. Co ważne dwa z nich dotyczyły sensu stricte dziedzin kultury, a pozostałe dwa koncentrowały się wokół animacji i promocji.

Ważne miejsce w projekcie znalazła muzyka, przewidziano bowiem szeroko zakrojoną współpracę środowisk muzycznych poprzez realizację czterech niezwykłych inicjatyw po obu stronach granicy: „Powiew Młodego Jazzu” (konkurs i warsztaty jazzowe dla dzieci i młodzieży), „Muzyka sceniczna”(warsztaty muzyki ilustracyjnej dla młodzieży), „Sesje nagraniowe” (koncerty młodych zespołów muzycznych ) i „Bar Camp” (weekendowe spotkania branży muzycznej). Obok muzyki pojawił się taniec z kolejnymi ciekawymi wydarzeniami (warsztatami, pokazami tanecznymi) adresowanymi do różnych grup odbiorców: „Tango Karkonosze”, „Open Up 1 & 2”,„Intensywny Warsztat 1 & 2” oraz „Prezentacje 1 & 2”.

Chcąc wyjść z ofertą realizowanych w projekcie wydarzeń do jak najszerszego grona odbiorców po obu stronach granicy mocno postawiono na animację kulturalną, organizując spektakularną akcję działań teatralnych i cyrkowych w plenerze osiedli miejskich. Wykorzystano również kulturę do propagowania wartości ekologicznych organizując warsztaty „Tu żyjemy”.

Uzupełnieniem działań projektowych była jakże istotna akcja promocyjna, dzięki której udało się dotrzeć do dużego grona odbiorców po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

strona projektu partnera polskiego

strona projektu partnera niemieckiego

Partner wiodący

JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Partnerzy projektu

STEINHAUS E.V. BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

972.856,46 EUR

Numer Projektu
0119
Rozpoczęcie projektu
01-06-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

826.927,87 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Materiały informacyjne

0119 plakat     Muzyczni sąsiedzi plakat

Lokalizacja projektu