Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa
Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa

Sukcesy projektu

Zrównoważone żywienie jest częścią szerszej idei, zakorzenionej w europejskich wartościach – pojęciu równowagi w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz przekonaniu, że ów balans jest źródłem zdrowego życia w zgodzie z otoczeniem. W ramach projektu współpracowali ze sobą eksperci reprezentujący gospodarkę i naukę. Głównym zadaniem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń, transfer wiedzy naukowej oraz zestawienie wiedzy i intensyfikacja współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

Działania projektowe poprzedzone były badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród uczniów szkół podstawowych i średnich (11-16 lat) na temat wiedzy w zakresie produkcji i obchodzenia się z żywnością w Euroregionie Nysa oraz zwyczajów żywieniowych. Wyniki badania pozwoliły na opracowanie dwujęzycznych materiałów edukacyjnych (w tym filmów edukacyjnych), nawiązujących do programów nauczania oraz platformy edukacyjnej na temat zrównoważonego żywienia, która będzie wspierała dalszą integrację systemów edukacyjnych w Saksonii i na Dolnym Śląsku.

Ponieważ na obszarach wiejskich brakuje ośrodków zajmujących się edukacją żywieniową, a dojazd do ośrodków centralnych, zlokalizowanych w dużych miastach, jest zarówno kosztowny jak i czasochłonny, część mieszkańców obszaru wsparcia ma ograniczony dostęp do ofert edukacyjnych. Fakt ten skłonił partnerów projektu do zaadoptowania części budynku Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu i utworzenia kuchni dydaktycznej wraz z salami szkoleniowymi. Jest to jeden z ośrodków edukacji żywieniowej, które mają pomóc w promowaniu zdrowia, dobrych nawyków żywieniowych i niemarnowania żywności. Ośrodek edukacji żywieniowej powstał także na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Hoyerswerda w Saksonii. W nowo powstałych placówkach planuje się prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży o przygotowywaniu posiłków w taki sposób, by były zdrowe, a ich sporządzanie przemyślane, by jak najmniej składników zostało niewykorzystanych.

W ramach projektu przeszkolono dodatkową kadrę dydaktyczną w sposób umożliwiający stworzenie w dalszej perspektywie sieci edukatorów żywieniowych, którzy - będąc mieszkańcami pogranicza -  będą jednocześnie wsparciem w działaniach edukacyjnych podejmowanych na obszarach przygranicznych.

Partner wiodący

CHRISTLICH-SOZIALES BILDUNGSWERK SACHSEN E.V. (CSB)

Partnerzy projektu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU


Budżet kwalifikowalny

921.974,27 EUR

Numer Projektu
0122
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

783.678,09 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

https://www.netsus.net/home-346.html

Lokalizacja projektu