Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta
1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta

Sukcesy projektu

Obecnie naukowcy z Polski i Niemiec starają się uszczegółowić wiedzę na temat życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców regionu, uzyskać obraz ich interakcji społecznych i relacji ze środowiskiem naturalnym, a nawet zrekonstruować ich twarze, a muzealnicy opowiedzieć jego współczesnym mieszkańcom i gościom o tym niezwykłym okresie, a także o dziejach Związku Sześciu Miast czy kampanii napoleońskiej.

By podnieść świadomość społeczną i poczucie dumy z lokalnych zabytków kultury, zachęcić do  kreatywnego podejścia do historii oraz zabytków kultury na terenie objętym projektem oraz pokonać dotychczasowe trudności w całościowym ujęciu wyników badań ze względu na polityczno-administracyjny podział Górnych Łużyc, partnerzy projektu podjęli się następujących zadań:

  • digitalizacji archiwów i zbiorów wraz z wzajemnym ich udostępnieniem przy współpracy LfA z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z muzeami z regionu
  • przeprowadzenie badań w Saksonii z dziedziny archeologii lotniczej obszaru Górnych Łużyc, badań powierzchniowych oraz geofizycznych wybranych stanowisk archeologicznych, dendrochronologicznych oraz analizy metodą węgla C14 celem określenia wieku próbek pozyskanych podczas prac wykopaliskowych oraz w miejscu odsłonięć zabytków
  • przeprowadzenie badań w Polsce nieinwazyjnymi metodami na mniejszych wykopaliskach, m.in. przy kurhanach i grodzisku w lesie koło Białogórza oraz badań laboratoryjnych na próbkach szczątków ludzkich, zwierzęcych i roślinnych
  • przygotowanie wystaw o charakterze popularyzatorskim, poświęconym wyjątkowym wydarzeniom z ponad 1000-letniej historii regionu.
  • organizacja warsztatów i publikacja wydawnictw celem wzmocnienia tożsamości regionalnej na terenie Górnych Łużyc
  • organizacja oprowadzań po wybranych grodziskach czy pozostałościach późnośredniowiecznych fortyfikacji.

Dr Paweł Konczewski 1000 lat Górnych Łużyc WYKŁAD "O Archeologii przy kawie" FILM

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - o projekcie

Partner wiodący

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN

Partnerzy projektu

EUROREGIONALNE CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI


GROSSE KREISSTADT ZITTAU


MUSEUM BAUTZEN / MUZEJ BUDYŠIN


MUZEUM CERAMIKI


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU


Budżet kwalifikowalny

1.602.818,72 EUR

Numer Projektu
0128
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
31-03-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.362.395,72 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
095 Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Galeria

Film

Lokalizacja projektu