Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury

Sukcesy projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest wspólna akcja promocyjna oraz współpraca na szczeblu lokalnym w zakresie ochrony obiektów UNESCO, poprawa spójności terytorialnej, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. Partnerzy projektu powołali do tego polsko - niemiecki zespół ds. rozwoju turystyki i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Gmina Łęknica ogłosiła i przeprowadziła transgraniczny konkurs fotograficzny pod nazwą „Skarby Łuku Mużakowa”, zwieńczony pokonkursową wystawą. Fundacja Księcia Pücklera Bad Muskau zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt.: „Możliwości i potencjał wykorzystania marki UNESCO do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego”. Gmina Weisswasser podjęła się zorganizowania transgranicznego rajdu rowerowego.

Na potrzeby Mużakowskiego Centrum Natury i Kultury w Łęknicy opracowano materiały informacyjno – promocyjne, w tym turystyczną mapę rowerową z atrakcjami turystycznymi regionów reprezentowanych przez partnerów i multimedialny przewodnik turystyczny. Przeprowadzono warsztaty prezentujące transgraniczną tradycję rzemiosła i przemysłu Łuku Mużakowa.

Projekt w formie wspólnej transgranicznej wystawy prezentowany był w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim, która zawita również w innych okolicznych miejscowościach po polskiej i niemieckiej stronie obszaru wsparcia.

Partner wiodący

GMINA ŁĘKNICA

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


STIFTUNG FURST-PÜCKLER-PARK BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

97.715,21 EUR

Numer Projektu
0145
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
30-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

83.057,89 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Lokalizacja projektu