Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

Sukcesy projektu

WIKT jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i niemieckich partnerów działających w obszarze recyklingu oraz ochrony i badań nad klimatem i środowiskiem. Partnerzy projektu chcą wspierać instytucje regionu w budzeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu. Drogą do tego są akcje na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Potrzeba realizacji projektu powstała na bazie wyników badań naukowych, które potwierdzają, że na skutek wzrostu CO2 w atmosferze, dochodzi do znaczących zmian globalnego klimatu, a ochrona klimatu, środowiska oraz bioróżnorodności ma wysoki priorytet. Swoją współpracę na pograniczu polsko-saksońskim w dziedzinie ekologii partnerzy projektu oparli na trzech blokach tematycznych: wiedzy, współpracy z gminami (JST) oraz kształtowaniu świadomości mieszkańców. W pierwszym bloku partnerzy opracowują m.in. mapy terenów sprzyjających retencji wód opadowych, ocenę bioróżnorodności oraz materiały do prowadzenia warsztatów dotyczących hydromorfologii i badań bioróżnorodności środowiska wodnego. Przygotowują również monografię na temat ochrony klimatu, pakiet zaleceń pro klimatycznych dla gmin oraz broszurę o zjawiskach ekstremalnych. Zaplanowali także ankietę wśród mieszkańców obszaru wsparcia pod kątem wiedzy o tzw. zielono-błękitnej infrastrukturze. Drugi blok oparli na współpracy z gminami. Partnerzy projektu opracują i upowszechnią deklarację „Przyjaciel klimatu” oraz przyznają tytuł gminy przyjaznej klimatowi. Zorganizują też szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia zielono-niebieskiej infrastruktury. Ponadto zaplanowali debaty w gminach dla mieszkańców i młodzieży oraz warsztaty przyrodnicze dla szkół z zakładania ogrodów przyjaznych owadom. W trzecim bloku przygotują liczne działania pokazowe, którymi chcą dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców obszaru wsparcia. Zaplanowali m.in. zbieranie odpadów z lasów i zbiorników wodnych, zakładanie łąk kwietnych, rabat ziołowych, nasadzenia drzew. W planie jest  również wizyta studyjna oraz opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych (poradniki, broszura, gra, internetowa baza wiedzy).

Partner wiodący

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy projektu

FUNDACJA EKOLOGICZNA ZIELONA AKCJA


FUNDACJA NATURA POLSKA


SAPOS GEMEINNÜTZIGE GMBH


Budżet kwalifikowalny

698.143,93 EUR

Numer Projektu
0152
Rozpoczęcie projektu
01-07-2020
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

593.422,17 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Materiały informacyjne

WIKT folder o retencji wody

 

 

0152 WIKT ulotka 1    0152 WIKT ulotka 2   

0152 WIKT grafika cpe

 

Strona internetowa projektu:

http://wikt.info/home,1.html

Lokalizacja projektu