Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej
EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej

Sukcesy projektu

EnergyTransPolSax kontynuuje cele projektów: „InnoCoopPolSax” oraz „DigiNetPolSax”. Należą do nich przede wszystkim wspieranie innowacji i wzmacnianie współpracy transgranicznej małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-saksońskim pograniczu. Jednocześnie partnerzy projektu koncentrują się w szczególności na gospodarce energetycznej i zagadnieniach związanych ze zmianami klimatu.

Jednym z wyzwań globalnej gospodarki jest dostosowanie się do zmian klimatu. Kwestie ekologiczne oraz energetyczne nie są już tylko sprawą organizacji ekologicznych czy podmiotów z sektora przemysłu ciężkiego, ale dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Partnerzy projektu zorganizowali 28. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, podczas którego prelegenci z trzech krajów dyskutowali o trendach w e-mobilności, wykorzystaniu nowych źródeł energii w zakresie rozwoju elektromobilności, trwającej transformacji energetycznej oraz znaczeniu wodoru dla redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju. Ponadto partnerzy projektu przygotowują rozszerzony atlas kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza, który uzupełnią o informacje dotyczące: doskonalenia kompetencji Regionu w obszarze ochrony środowiska (zielonego ładu), koncepcji i technologii w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz elektromobilności. Partnerzy opracowują również poradnik dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech, który będzie też zawierał m. in. zagadnienia związane z oszczędnością energetyczną. Na zakończenie projektu partnerzy zaplanowali wizytę studyjną w Saksonii, podczas której polscy przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi saksońskich instytutów badawczych i firm. Z dużym prawdopodobieństwem działanie to pomoże to zainicjować transgraniczny transfer technologii. W dalszej perspektywie przedsięwzięcie może przyczynić się do skutecznej transformacji energetycznej, zgodnej z europejskimi trendami, a także przepisami prawa unijnego.

29. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm

EnergyTransPolSax FILM

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH


Budżet kwalifikowalny

437.505,12 EUR

Numer Projektu
0157
Rozpoczęcie projektu
01-10-2020
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

371.879,34 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://karr.pl/energytranspolsax/

Lokalizacja projektu