Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu
Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu

Sukcesy projektu

Kom(m)ando… jest kontynuacją wspólnego projektu który realizowany był w latach 2017-2019. Celem nowego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości transgranicznego wsparcia w zakresie kontroli klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie koncentruje się na dwóch aspektach: na poprawie ochrony osób i dóbr materialnych w regionie przygranicznym oraz podnoszeniu świadomości społecznej, w szczególności wśród ludzi młodych.

Dzięki realizacji projektu zainstalowano systemy ostrzegania przed skutkami klimatycznymi i doposażono jednostki straży pożarnych po obu stronach granicy. Zakupione zostały m. in.  zestawy do cyfrowej łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wyposażenie i uzbrojenie ochronne dla strażaków, lekki samochód z podwójną kabiną z napędem na cztery koła, a także  namioty pneumatyczne do przechowywania wyposażenia oraz leczenia osób zakażonych. Ważnym elementem projektu były wspólne ćwiczenia służb z obu stron granicy. Partnerzy odpowiedzieli również na bieżące wyzwania szkoląc służby w zakresie profilaktyki COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

Z myślą o podnoszeniu umiejętności i uwrażliwianiu na zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych  zrealizowano też wspólne szkolenia i obóz członków młodzieżowych straży pożarnych  

W ramach zadań projektowych zaplanowano wyposażenie świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w krzesła, stoły, sprzęt multimedialny (laptop, projektor, ekran) oraz tor przeszkód, który posłuży do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla młodzieżówki OSP.

Dzięki projektowi zwiększą się możliwości transgranicznego zwalczania klęsk żywiołowych w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Zmniejszy się zagrożenie dla ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr materialnych niesione przez powodzie oraz pożary lasów i pól. Oprócz modernizacji straży pożarnej miasta Löbau oraz powiatu lubańskiego wdrożone działania mają na celu zmniejszenie występowania zagrożeń poprzez zapobieganie i podnoszenie świadomości społeczeństwa. Sprzyjać temu będzie opracowanie i prezentacja wystawy objazdowej oraz szkolenie członków młodzieżowych straży pożarnych po obu stronach granicy jako "strażników klimatu".

Partner wiodący

STADTVERWALTUNG LÖBAU

Partnerzy projektu

POWIAT LUBAŃSKI


Budżet kwalifikowalny

1.290.507,86 EUR

Numer Projektu
0148
Rozpoczęcie projektu
01-10-2020
Zakończenie projektu
30-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.096.931,68 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Lokalizacja projektu