Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TransGredio

Sukcesy projektu

Projekt TransGredio powstał na bazie wcześniejszej współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu Smart Integration. Dzięki przedsięwzięciu powstało Studium Pogranicza dla saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego wraz z wspólną koncepcją działań. W projekcie strony wymieniały poglądy na temat wpływu strukturalnych zmian w gospodarce w regionie Łużyc na transgraniczny rozwój regionalny. Tłem dialogu jest decyzja o wycofaniu produkcji węgla brunatnego po stronie niemieckiej oraz planowane w związku z tym miliardowe inwestycje wspierające transformację gospodarczą.

W agendzie dotyczącej współpracy Saksońskie Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podkreśliły potrzebę i chęć dalszego wzmacniania instytucjonalnej współpracy, szczególnie w zakresie zwalczania zmian strukturalnych. Projekt TransGredio jest odpowiedzią na stojące przed Partnerami wyzwania.

Do zaplanowanych działań należą wspólne warsztaty specjalistyczne i wyjazdy studyjne, w trakcie których spotkają się podmioty odpowiedzialne w tym zakresie z Saksonii i Dolnego Śląska, aby wymienić się informacjami o aktualnych przedsięwzięciach, w tym działaniach mających na celu realizację ustawy o wzmocnieniu strukturalnym w Niemczech. Dwie ekspertyzy, które zajmą się skutkami zmian strukturalnych, jak i transgranicznymi obszarami powiązań w oparciu o cele określone przez Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, będą stanowić fachowe uzupełnienie tej wymiany. Prócz tego zaplanowane są kursy językowe, tłumaczenia dokumentacji planistycznej oraz wspólna konferencja końcowa.

Dzięki projektowi Saksońskie Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą lepiej przygotowane na rozpoznanie szans i synergii zmian strukturalnych we wspólnym obszarze sąsiedztwa oraz do nadania takiego kierunku w planowaniu przestrzennemu i rozwoju regionalnego, aby nie powstały żadne nowe rozbieżności a Saksonia i Dolny Śląsk mogły w równej mierze czerpać korzyści ze zmian strukturalnych.

https://www.core-consult.de/pl/project/transgredio/

 

Partner wiodący

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR REGIONALENTWICKLUNG

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

295 491,00 EUR

Numer Projektu
0151
Rozpoczęcie projektu
01-04-2021
Zakończenie projektu
30-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

251 167,33 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu