Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TransGredio

Sukcesy projektu

Projekt TransGredio powstał na bazie współpracy w ramach realizowanego wcześniej wspólnie projektu Smart Integration. W jego ramach powstało Studium Pogranicza dla saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego wraz z wspólnym konceptem działań.

W agendzie dotyczącej współpracy Saksońskie Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podkreśliły potrzebę i chęć dalszego wzmacniania instytucjonalnej współpracy, szczególnie w zakresie zwalczania zmian strukturalnych. Projekt TransGredio jest odpowiedzią na stojące przed Partnerami Projektu w tym zakresie rodzącymi się  wyzwaniami.

Do zaplanowanych działań należą

  • wspólne warsztaty specjalistyczne i wyjazdy studyjne, w trakcie których spotkają się podmioty odpowiedzialne w tym zakresie z Saksonii i Dolnego Śląska, aby wymienić się informacjami o aktualnych przedsięwzięciach, w tym działaniach mających na celu realizację ustawy o wzmocnieniu strukturalnym w Niemczech.
  • dwie ekspertyzy, które zajmą się skutkami zmian strukturalnych, jak i transgranicznymi obszarami powiązań w oparciu o cele określone przez Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, będą stanowić fachowe uzupełnienie tej wymiany.

Prócz tego zaplanowane są:

  • kursy językowe,
  • tłumaczenia dokumentacji planistycznej
  • wspólna konferencja końcowa.

Dzięki projektowi Saksońskie Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą lepiej przygotowane na rozpoznanie szans i synergii zmian strukturalnych we wspólnym obszarze sąsiedztwa oraz do nadania takiego kierunku w planowaniu przestrzennemu i rozwoju regionalnego, aby nie powstały żadne nowe rozbieżności a Saksonia i Dolny Śląsk mogły w równej mierze czerpać korzyści ze zmian strukturalnych.

 https://www.core-consult.de/pl/project/transgredio/

 

Partner wiodący

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR REGIONALENTWICKLUNG

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

295.491,00 EUR

Numer Projektu
0151
Rozpoczęcie projektu
01-04-2021
Zakończenie projektu
30-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

251.167,34 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu