Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

Sukcesy projektu

Projekt zrealizowany w położonym nad Nysą Łużycką polsko-niemieckim Parku Mużakowskim, którego polską częścią zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a częścią niemiecką saksońska fundacja Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”.

Projekt połączył działania o charakterze inwestycyjnym z pracami dokumentacyjnymi i badawczymi  - archiwalnymi i archeologicznymi, oraz popularyzatorskimi realizowanymi w ramach dwóch zadań w obu częściach parku.

Głównymi elementami zadania pierwszego były działania o charakterze inwestycyjnym. Będzie to odbudowa i wyposażenie głównej części Domu Zdrojowego, obiektu wchodzącego w skład kompleksu historycznej zabudowy tzw. Parku Zdrojowego (części Parku Mużakowskiego położonej po stronie niemieckiej na pd. od Parku Zamkowego) oraz remont konserwatorski wiaduktu, zlokalizowanego po stronie polskiej, jednego z trzech zachowanych obiektów architektonicznych we wschodniej części parku. Również po stronie polskiej wykonane zostały prace dokumentacyjne, porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące historycznej szkółki i jej otoczenia oraz drzewostanu zachowanego na tym fragmencie parku.

Zadanie drugie miało charakter badawczy. Planowane były badania archiwalne poszerzające dotychczasowy zasób wiedzy o historii parku, w szczególności o okresie związanym z mecenatem Księcia Fryderyka Niderlandzkiego, właściciela Parku Mużakowskiego w latach 1847-81. W polskiej części parku przeprowadzono badania archeologiczne niezachowanej infrastruktury historycznej szkółki, m. in. istniejącej tam zabudowy użytkowej. Obu zadaniom towarzyszyły m.in. wydarzenia promocyjne i działania informacyjne.

Partnerzy zorganizowali konferencję naukową, warsztaty, wystawy i wydarzenia plenerowe prezentujące wyniki badań i popularyzujące wiedzę o zabytku.  

Celem projektu był transgraniczny rozwój infrastruktury kulturowej i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego Parku Mużakowskiego przez odtworzenie obiektów kulturowych o ponadnarodowym charakterze historycznym i dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim.

https://www.nid.pl

Partner wiodący

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

Partnerzy projektu

STIFTUNG FURST-PÜCKLER-PARK BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

1.281.528,54 EUR

Numer Projektu
0007
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.089.299,05 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Strona internetowa projektu:

https://parkmuzakowski.nid.pl/

Lokalizacja projektu