Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury
Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury

Sukcesy projektu

Projekt realizowany był w położonym nad Nysą Łużycką polsko-niemieckim Parku Mużakowskim. Obszar i okolice terenu objętego projektem charakteryzują się wyjątkowymi walorami przyrodniczo-kulturowymi. Park Mużakowski znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku Łuk Mużakowa. Część Parku z zabudowaniami rezydencjalnymi znajduje się po zachodniej stronie rzeki przy niemieckiej miejscowości Bad Muskau, polska część leży przy miejscowości Łęknica. Projekt skupiał się na odtworzeniu historycznych obiektów kulturowych z terenu Parku, przeprowadzeniu prac dokumentacyjno-badawczych i popularyzacji wiedzy na temat Parku.

Zadania podjęte w ramach projektu o charakterze inwestycyjnym dotyczyły odbudowy i wyposażenia głównej części Domu Zdrojowego, obiektu wchodzącego w skład kompleksu historycznej zabudowy tzw. Parku Zdrojowego (po stronie niemieckiej) oraz remont konserwatorski Wiaduktu (po stronie polskiej).

W ramach realizacji zadań o charakterze badawczym przeprowadzono badania archiwalne poszerzające dotychczasowy zasób wiedzy o historii parku, badania archeologiczne niezachowanej infrastruktury historycznej szkółki po stronie polskiej wraz z ekspertyzą konstrukcyjną, m. in. istniejącej tam zabudowy użytkowej oraz badania dendrologiczne zachowanego zasobu roślinnego.

Zadaniom projektowym towarzyszyły wydarzenia promocyjne i działania informacyjne, między innymi: konferencja naukowa, warsztaty, spotkania informacyjne (Dni Otwarte), wystawy i wydarzenia plenerowe prezentujące wyniki badań i popularyzujące wiedzę o zabytku. 

Odtworzenie historycznych obiektów kulturowych o ponadnarodowym charakterze historycznym i dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim miały kluczowe znaczenie w  osiągnięciu celu projektu polegającym na transgranicznym rozwoju infrastruktury kulturowej i wzroście dostępności dziedzictwa kulturowego Parku Mużakowskiego

https://www.nid.pl

Partner wiodący

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

Partnerzy projektu

STIFTUNG FURST-PÜCKLER-PARK BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

1.281.528,54 EUR

Numer Projektu
0007
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.089.299,05 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Strona internetowa projektu:

https://parkmuzakowski.nid.pl/

Lokalizacja projektu