Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser

Sukcesy projektu

Projekt miast Żary i Weißwasser przyczynił się do promowania zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Zielonego Lasu, Łuku Mużakowa oraz moreny polodowcowej. W ramach projektu powstały przystanki turystyczne przy drogach wjazdowych do obu miast jako miejsca, w których kierowcy mają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną miejscowości, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki to także miejsca wypoczynku, które wyposażone zostały w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach.

Ważnym elementem projektu było utworzenie punktu informacji turystycznej w Żarach oraz wyposażenie punktów IT w Żarach i Weißasser. Wynagrodzenie pracowników punków informacji turystycznej w trakcie realizacji projektu również sfinansowane zostało ze środków UE.

W toku realizacji projektu wykonano liczne drobne zadania, m.in.:
- oznakowanie szlaków turystycznych w obu miastach,
- montaż tablic z informacją turystyczną na dworcu kolejowym w Żarach
- organizacja konferencji popularyzującej wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa
- opracowanie i wydanie dwujęzycznych folderów, map i publikacji
- opracowanie i opublikowanie dedykowanych stron internetowych w języku polskim i niemieckim.

www.zielonylas.com.pl

 

Partner wiodący

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


Budżet kwalifikowalny

515.634,00 EUR

Numer Projektu
0009
Rozpoczęcie projektu
01-05-2016
Zakończenie projektu
30-09-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

438.288,90 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Film

Lokalizacja projektu