Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Zachowanie i promowanie walorów  geologicznych Łuku Mużakowa i moreny  polodowcowej Zielonego Lasu oraz  zaktywizowanie współpracy miast Żary i  Weißwasser
Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser

Sukcesy projektu

Działania projektowe zorientowane były głównie na promocję zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych wyjątkowo cennego obszaru pogranicza polsko-niemieckiego obejmującego Zielony Las, teren o bardzo bogatej, polodowcowej rzeźbie terenu, z charakterystycznymi wzgórzami i dolinami, porośniętymi buczyną, oraz Łuk Mużakowa, jedną z najpiękniej ukształtowanych spiętrzonych moren czołowych Europy Środkowej. Głównym celem projektu było podjęcie działań zwiększających dostępność oraz promujących dobra kultury i natury w Żarach i Weißwasser.

W ramach projektu wykonano łącznie 10 przystanków turystycznych – tj.  miejsc przy drogach wjazdowych do miasta Żary oraz Weißwasser (po 5 w każdym z miast), w których kierowcy mają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną miejscowości, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki to także miejsca wypoczynku, które wyposażone zostały w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach. Ponadto w Żarach powstał przystanek turystyczny w sąsiedztwie Zielonego Lasu z parkingiem dla samochodów osobowych przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla autokarów, co umożliwiło obsługę zorganizowanych wycieczek. Znajduje się tu także plac rekreacyjny z wiatą ogniskową.

W obu miastach uczestniczących w projekcie powstały punkty informacji turystycznej, które zostały odpowiednio wyposażone.

W ramach projektu oznakowano szlaki turystyczne w obu miastach oraz podjęto szereg działań promocyjnych ukierunkowanych na zwiększenie rozpoznawalności regionu oraz umożliwiających dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Między innymi opracowano i wykonano dwujęzyczne materiały informacyjno-promocyjne (foldery, broszury, mapy, strona internetowa) oraz zorganizowano konferencje popularyzujące wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa.

www.zielonylas.com.pl

FILM O PROJEKCIE

 

Partner wiodący

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


Budżet kwalifikowalny

515.634,00 EUR

Numer Projektu
0009
Rozpoczęcie projektu
01-05-2016
Zakończenie projektu
30-09-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

438.288,90 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Galeria

Strona internetowa projektu:

www.zielonylas.com.pl

Lokalizacja projektu